ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്പലമായ അങ്കോർ വാട്ടിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നചരിത്രം …..

15 Views April 27, 2021

HISTORY OF ANGOR WAT TEMPLE:- Angkor Wat was built in the first half of the 09 th to 12th century . Estimated construction time of the temple is 30 years by King Suryavarman II, dedicated to Vishnu (Hindu),

Tags :
Go to top