ബാങ്കോക്കിലെ ഗ്രാൻഡ് പാലസ് ആരെയും ആശ്ച്ചര്യപെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്.GRAND PALACE @Bangkok

12 Views April 27, 2021

Bangkok ലെ Grand palace ആരെയും ആശ്ച്ചര്യപെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ,അതിന്റെ വശ്യ മനോഹാരിത എത്ര കണ്ടാലും മതിവരില്ല . Thailand സന്ദര്ശിക്കുന്നവർക് ഗ്രാൻഡ് പാലസ് എന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായിരിക്കും . നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ Thailand പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ? യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays സുമായി ബന്ധപെടുക : +91 92077 63800 +91 96058 90630 +91 92077 61800 +91 92077 62800

Tags :
Go to top