കക്കയിറച്ചി പച്ചയ്ക്കു തിന്നുന്നത് എങ്ങിനെയെന്ന് കാണണ്ടേ? Cambodian street food

April 27, 2021
ഒരു കമ്പോഡിയൻ വഴിയോരക്കാഴ്ച…… നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കമ്പോഡിയയിൽ പോകാം..? എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ? കൂടുതൽ കമ്പോഡിയൻ കാഴ്ചകൾക്കും...

കംബോഡിയക്കാരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ച …Walk through a typical Cambodian village

April 27, 2021
കംബോഡിയക്കാരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ച … കമ്പോഡിയൻ ഗ്രാമവാസികളുടെ വീടുകൾ,കൃഷിയിടങ്ങൾ, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ,തുടങ്ങിയ അറിവുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര …….....

കമ്പോഡിയയിലെ പ്രളയം കാത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാമവും ,ഉൾനാടൻ മാർക്കറ്റും …

April 27, 2021
കമ്പോഡിയയിലെ പ്രളയം കാത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാമവും ,ഉൾനാടൻ മാർക്കറ്റും എന്റെ കമ്പോഡിയൻ യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു...

Sneak peak of Phuket & Krabi, Thailand.

April 27, 2021
എന്റെ കമ്പോഡിയൻ വീഡിയോക്ക്ഇ തുവരെ നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.. ഇതിൽ നിന്നുംപ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്...
Go to top